بررسی سرقت ادبی مقاله – تشخیص و رفع سرقت علمی Plagiarism

بررسی سرقت ادبی مقاله

کنترل ، بررسی و تشخیص سرقت علمی و همپوشانی مقالات با نرم افزار های آنلاین

 

با استفاده از نرم افزار های آنلاین مانند iThenticate و Turnitin می توانید مقالات خودرا قبل از ارسال برای داوری و چاپ در ژورنال ها از نظر میزان همپوشانی و سرقت علمی بررسی و رفع نمایید.با این امر از اصالت مقاله خود مطمئن می شوید . این سامانه ها به همانندجو معروف هستند.

همچنین با استفاده از نرم افزار Grammarly میتوانید متن مقاله ی خودرا از لحاظ رعایت نکات دستوری و گرامری بررسی نمایید.

برای بررسی سرقت ادبی مقاله های خود با ما همراه باشید ..